News & Event

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

Posted 27/02/58

โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีก่อสร้างในรูปแบบของฝายระบายน้ำ (run-of-river) ซึ่งมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเท่ากับปริมาณน้ำที่ไหลออกจากโครงการ ไม่มีการกักเก็บน้ำ หรือเบี่ยงน้ำออกจากแม่น้ำโขง ดังนั้น ปริมาณน้ำที่เหนือโครงการและท้ายโครงการจะเป็นไปตามปริมาณน้ำตามธรรมชาติ ไม่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เหมือนเขื่อน ประเภทกักเก็บที่มีอ่างเก็บน้ำทั่วๆ ไป การสร้างฝายระบายน้ำจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นเฉพาะช่วงแขวงไซยะบุรี ไปถึงตอนใต้ของเมืองหลวงพระบาง โดยมีระดับน้ำใกล้เคียงกับระดับน้ำสูงสุดในฤดูน้ำหลากตามธรรมชาติ ส่วนตอนล่างของแม่น้ำโขงจะมีระดับน้ำปกติตามธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่งเป็นบริเวณจำกัด รวมพื้นที่ประมาณ 49 ตารางกิโลเมตร ตัวฝายซึ่งมีความยาว 820 เมตร จะมีระดับหัวน้ำสุทธิเท่ากับ 28.5 เมตร