News & Event

ລັກສະນະພິເສດຂອງໂຄງການການນໍາໃຊ້ພະລັງງານນໍ້າເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ

Posted 08/01/59

ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານນໍ້າເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າຈຶ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນຮູບແບບພະລັງງານທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດເພາະເປັນຮູບແບບສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໄດ້, ມັນເປັນພະລັງງານສະອາດເພາະເປັນການຜະລິດທີ່ບໍ່ມີການປ່ອຍມົນລະພິດ. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີແມ່ນກໍາລັງກໍ່ສ້າງໂດຍການໃຊ້ແນວຄິດການປ່ອຍນໍ້າອອກ ຫຼື ປະລິມານນໍ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານໂຮງຈັກໄຟຟ້າແມ່ນຈະເທົ່າກັບປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ຈະເປັນເຂື່ອນທີ່ບໍ່ມີການກັກເກັບນໍ້າ ຫຼື ອວ່າຍນໍ້າອອກຈາກແມ່ນໍ້າຂອງ ດັ່ງນັ້ນປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ອອກ ຈຶ່ງມີອັດຕາເທົ່າກັນ. ຍ້ອນໂຄງການບໍ່ມີອ່າງເກັບນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອກັກເກັບນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ລະດັບຂອງນໍ້າຈະເພີ້ມຂຶ້ນພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ຕາມລະດັບນ້ຳທຳມະຊາດໃນຊ່ວງລະດູຝົນ. ສ່ວນພາກສ່ວນລຸ່ມເຂື່ອນ ແມ່ນຈະມີລະດັບນໍ້າປົກກະຕິຕາມທໍາມະຊາດ.


ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານນໍ້າເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າຈຶ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນຮູບແບບພະລັງງານທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດເພາະເປັນຮູບແບບສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໄດ້, ມັນເປັນພະລັງງານສະອາດເພາະເປັນການຜະລິດທີ່ບໍ່ມີການປ່ອຍມົນລະພິດ. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີແມ່ນກໍາລັງກໍ່ສ້າງໂດຍການໃຊ້ແນວຄິດການປ່ອຍນໍ້າອອກ ຫຼື ປະລິມານນໍ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານໂຮງຈັກໄຟຟ້າແມ່ນຈະເທົ່າກັບປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ຈະເປັນເຂື່ອນທີ່ບໍ່ມີການກັກເກັບນໍ້າ ຫຼື ອວ່າຍນໍ້າອອກຈາກແມ່ນໍ້າຂອງ ດັ່ງນັ້ນປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ອອກ ຈຶ່ງມີອັດຕາເທົ່າກັນ. ຍ້ອນໂຄງການບໍ່ມີອ່າງເກັບນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອກັກເກັບນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ລະດັບຂອງນໍ້າຈະເພີ້ມຂຶ້ນພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ຕາມລະດັບນ້ຳທຳມະຊາດໃນຊ່ວງລະດູຝົນ. ສ່ວນພາກສ່ວນລຸ່ມເຂື່ອນ ແມ່ນຈະມີລະດັບນໍ້າປົກກະຕິຕາມທໍາມະຊາດ.