News & Event

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ

Posted 27/02/58

ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ແລະ ນໍ້າຕົກເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າຈຶ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນຮູບແບບພະລັງງານທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດເພາະເປັນຮູບແບບສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໄດ້, ມັນເປັນພະລັງງານສະອາດ ເພາະເປັນການຜະລິດທີ່ບໍ່ການປ່ອຍມົນລະພິດ. ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນກໍາລັງກໍ່ສ້າງ ໂດຍການໃຊ້ແນວຄິດການປ່ອຍນໍ້າອອກ. ປະລິມານນໍ້າໄຫຼອອກທັງໝົດທີ່ໄປຜ່ານໂຮງງານຜະລິດ ແມ່ນຈະເທົ່າກັບປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າ, ແລະ ຈະເປັນເຂື່ອນທີ່ບໍ່ມີການກັກເກັບນໍ້າ ຫຼື ຜັນນໍ້າອອກຈາກແມ່ນໍ້າຂອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ອັດຕານໍ້າເໜືອເຂື່ອນ ແລະ ລຸ່ມເຂື່ອນແມ່ນຈະຖືກທໍາມະຊາດບໍາບັດສ້ອມແຊມຕົວມັນເອງ. ຍ້ອນບໍ່ມີການສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອກັກເກັບນໍ້າໃຫ້ກັບໂຮງຜະລິດໄຟຂະໜາດໃຫຍ່, ການປ່ອຍນໍ້າຜ່ານເຂື່ອນເບຕົງເສີມເຫຼັກນີ້ ຈະເພີ່ມລະດັບຂອງນໍ້າຂຶ້ນພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງລະດັບນໍ້າຈະໃກ້ຄຽງກັບລະດັບນໍ້າສູງສຸດໃນຊ່ວງລະດູຝົນ, ດັ່ງນັ້ນ ຜົນກະທົບຈະເກີດຂຶ້ນຕາມຜິວລໍານໍ້າຂອງເທົ່ານັ້ນໃນບໍລິເວນໄລຍະ 49 ຕາລາງກິໂລແມັດ. ສ່ວນຕອນລຸ່ມຂອງເຂື່ອນເບຕົງນີ້ ຈະມີລະດັບນໍ້າປົກກະຕິຕາມທໍາມະຊາດ. ເຂື່ອນເບຕົງເສີມເຫຼັກນີ້ມີຄວາມຍາວ 820 ແມັດ ແລະ ຄວາມສູງຫົວນໍ້າໃຊ້ງານແມ່ນ 28.5 ແມັດ.