เกี่ยวกับโครงการ

ที่มา

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ทำให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและต่อเนี่อง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในภูมิภาคเพื่อให้มีการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในต้นทุนที่เหมาะสม สปป. ลาว มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีศักยภาพที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 26,000 เมกะวัตต์ ซึ่งทำให้ สปป. ลาวกลายเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาค จากความต้องการดังกล่าว ประกอบกับความพยายามที่จะนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตไฟฟ้า ประเทศไทย และ สปป. ลาว ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ในปีพ.ศ. 2550 โดย สปป. ลาวจะผลิตกระแสไฟฟ้าและจำหน่ายให้แก่ประเทศไทยในปริมาณ 7,000 เมกะวัตต์ภายในปี พ.ศ. 2563