เกี่ยวกับเรา

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี อยู่ทางภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่งในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง มีกำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ หลังจากก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2562 โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดให้แก่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) นอกจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคแล้ว ยังจะส่งเสริมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง อีกทั้งการใช้พลังงานน้ำในการผลิตไฟฟ้ายังช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย