ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ການບໍລິຫານຈັດການ

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນຈະຖືກບໍລິຫານຈັດການໂດຍ ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີ ພາວເວີ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2010 ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມີສໍານັກງານໃຫຍ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ມີສຳນັກງານຜູ້ແທນໃນປະເທດໄທ.

ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີ ພາວເວີ ຈຳກັດ ໄດ້ເຊັນສັນຍາສໍາປະທານກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2010 ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການໃນຮູບແບບກໍ່ສ້າງ-ດໍາເນີນການ-ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ມອບກໍາມະສິດ (BOOT) ໂດຍພື້ນຖານ. ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດ ຈະເປັນຜູ້ ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະດໍາເນີນງານການຜະລິດໄຟຟ້າຂະໜາດ 1,285 ເມກາວັດ ໃນໄລຍະ 29 ປີ ຊຶ່ງເລີ່ມນັບຈາກມື້ທໍາອິດທີ່ມີການດໍາເນີນການດ້ານການຜະລິດໄຟຟ້າ. ໄລຍະສີ້ນສຸດຂອງ ສັນຍາສໍາປະທານແມ່ນປີ 2048 ໂຄງການດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະຖືກໂອນມອບກໍາມະສິດໃຫ້ກັບ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ.

ທີມງານບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດແມ່ນປະກອບດ້ວຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານ ມີຄວາມຊໍານານຊ່ຽວຊານໃນແຕ່ລະຂະແໜງວຽກເປັນຕົ້ນ ການບໍລິຫານໂຄງການ, ວິສະວະກອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນໍ້າ ແລະ ດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ດ້ານເສດຖະກິດ, ການເງິນ ແລະ ກົດໝາຍ. ທີມງານ ໄດ້ໃຫ້ພັນທະສັນຍາເພື່ອດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ໂຄງການດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ, ຊື່ສັດ, ຍຸດຕິທໍາ, ປອດໄພ ແລະຮັບຜິດຊອບໃນສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນຕໍ່ປະຊາຊົນ, ສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.