ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ

ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ຕັ້ງຢູ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ ທີ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງໄປທາງທິດໃຕ້ປະມານ 80 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກປາກແມ່ນ້ຳຂອງປະມານ 1,900 ກິໂລແມັດ. ລັກສະນະພູມສັນຖານຂອງໂຄງການເຫັນວ່າເໝາະກັບການພັດທະນາເປັນລະບົບເຂື່ອນປ່ອຍນໍ້າ.