ການປ້ອງກັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດການດໍາເນີນການສຶກສາປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍບັນດາທີ່ປຶກສາທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ມີປະສົບການກ້ວາງຂວາງໃນດ້ານວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງແຜນການຈັດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍການປະສານສົມທົບກັນກັບຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ປະຊາຊົນທີ່ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງໂຄງການ.

ການວາງແຜນ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ອອກແບບໃຫ້ສອດຄ້ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ຕາມແນວທາງປະຕິບັດຂອງຄະນະກໍາມະການແມ່ນໍ້າຂອງ (MRC)

ເຊັ່ນດຽວກັບບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສປປ ລາວ ມີກົດລະບຽບອັນສະເພາະ ທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພາະປະເທດລາວເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມພ້ອມກັບການສົ່ງເສີມການພັດທະນາສັງຄົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກໂຄງການນີ້ແມ່ນໂຄງການທໍາອິດໃນອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກອົງການແມ່ນໍ້າຂອງ MRC ໃນບັນຫາສໍາຄັນ ເຊັ່ນ: ການຕົກຄ້າງຂອງຕະກອນ ແລະ ການປັບປຸງທາງຜ່ານຂອງປາ.

ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມກໍ່ສ້າງໂຄງການ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA) ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ (SIA), ແຜນພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ (EMP) ແລະ ແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ (RAP) ແມ່ນ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານລາວ.

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນຖືກອອກແບບຢ່າງເໝາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການພັດທະນາພະລັງງານນໍ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຫຼີກລ້ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທັງໝົດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ລວມເຖິງການອະນຸລັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາງປະມົງ, ດິນຕະກອນ, ການສັນຈອນທາງນໍ້າ ແລະ ການປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ.

Fisheries

Sediment

Navigation

Riverbank Erosion