ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ

ຄວາມເປັນເລີດດ້ານວິສະວະກໍາ

ໂຄງການນີ້ແມ່ນຖືກອອກແບບໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ແລະ ມີການປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຊ່ຽວຊານສາກົນຈາກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຊັ້ນນຳເຊັ່ນ ບໍລິສັດພະລັງງານພອຍ ລີຈໍາກັດ (Pöyry) ຈາກປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ເອເອຟຈໍາກັດ (AF) ຈາກປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ບໍລິສັດ ຣອນແຫ່ງຊາດ ຈາກປະເທດຝຣັ່ງ (CNR) ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດທີມຈາກປະເທດໄທ (TEAM).

ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ນໍາມາໃຊ້ແມ່ນຖືກພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຈາກຜູ້ສະໜອງວັດຖຸທີ່ມີຊື່ສຽງ ລະດັບໂລກ. ອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສ່ວນໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ປະຕູນໍ້າ, ກົງຫັນ, ເຄື່ອງປັ່ນ ໄຟ, ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມດ້ານຄວາມປອດໄພ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ຢ່າງໃສ່ໃຈທີ່ສຸດ ໂດຍຜູ້ຊໍານານການໃນແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງການ.