ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີ ພາວເວີ ຈໍາກັດ
215 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຊຽງຍືນ,
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: +856 (021) 251 718
ແຟັກ: +856 (021) 215 500
ອີເມວ: info@xayaburi.com

ຫ້ອງການຜູ້ຕ່າງໜ້າ (ປະເທດໄທ)
587 ຕຶກວິຣິຍະຖາວອນ, ຊັ້ນ 19 ຖະໜົນສຸດທິສານວິນິດໄສ,
ເຂດດິນແດງ, ເມືອງດິນແດງ, ກຸງເທບ 10400
ໂທ: +66(0) 2691 9826-8
ແຟັກ: +66(0) 2691 8381