ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຄວາມເປັນມາ

ຈາກການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢ່າງໄວວາໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເພີ້ມຫຼາຍຂຶ້ນ. ຫາກເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຂື້ນເລື້ອຍໆ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການຮ່ວມມືກັນຂອງບັນດາປະເທດໃນອານຸພາກພື້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ພຽງພໍໃນອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມຂອງລາວ ຊຶ່ງຜະລິດໄຟຈາກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີທ່າແຮງອັນສຳຄັນໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເຖິງ 26,000 ເມກາວັດ ຊຶ່ງຈະເປັນຊັບສິນອັນມະຫາສານໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບປະເທດລາວໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດໝໍ້ໄຟຂອງອາຊຽນ. ຫາກພິຈາລະນາຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາປະເທດອານຸພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນປີ 2007 ປະເທດໄທ ແລະ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບລ່າສຸດຮ່ວມກັນວ່າຮອດປີ 2020 ປະເທດ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ປະເທດໄທ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 7,000 ເມກາວັດ.