ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ດ້ວຍກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າຂະນາດ 1,285 ເມກາວັດ ຈຶ່ງຖືວ່າໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ທີ່ຢູ່ຕັ້ງໃນພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ. ເມື່ອສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງໃນປີ 2019, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຂອງໄຊຍະບູລີ ຈະສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ກັບປະເທດໄທ ແລະ ສປປ ລາວ. ໃນໄລຍະການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້ານັ້ນ ໂຄງການກໍ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ຄະນະດຽວກັນກໍ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໂລກຮ້ອນເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງໂລກ.